Max. Teilnehmer

15

No den “Queer Gaze” Visiten invitéiere mir iech op ee partizipative Workshop, wou dir är Visioun vun engem queerfrëndleche Musée kennt deelen. Zesummen diskutéiere mir är Iddien a formuléieren Empfeelunge fir de Musée méi queer ze gestalten.

Eng Initiativ vun der Villa Vauban an Zesummenaarbecht mat LEQGF – Laboratoire d’Études Queer, sur le Genre et les Féminismes Asbl

Dauer

1:00

Preis

Gratis